spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow sociale zaken arrow Discreet bevallen binnenkort mogelijk?
Discreet bevallen binnenkort mogelijk? PDF Afdrukken
donderdag, 4 januari 2007

sp.a-volksvertegenwoordigers Magda De Meyer en Guy Swennen willen nog deze legislatuur een wetsvoorstel gestemd te krijgen, zodat discreet bevallen mogelijk wordt. De recente actualiteit drukt ons met de neus op de feiten. Het te vondeling leggen van baby’s, al dan niet met dodelijke afloop, is geen verschijnsel uit een ver verleden. Het is anno 2006 bittere realiteit in ons land. Het geval van de vondeling Jasper Van Essen legde opnieuw de vinger op de wonde: de Belgische overheid doet er niet alles aan om vondelingendood zoveel mogelijk te voorkomen. En daar moet dringend verandering in komen.

Image

Gebrek aan mogelijkheid om discreet te bevallen verhoogt de kans op het te vondeling leggen

 

Een ongewenst zwangere vrouw die niet de stap zet naar een clandestiene bevalling, en die de zwangerschap niet vroegtijdig wil beëindigen, kan in België enkel officieel bevallen. Dat betekent dat er moet worden voldaan aan de verplichte vermelding van de naam van de moeder op de geboorteakte. Voor een aantal ongewenst zwangere vrouwen is dat een probleem, omdat ze afstand wensen te doen van hun kind zonder hun gegevens achter te laten.

 

Omdat in België geen legale mogelijkheid bestaat om anoniem te bevallen, gaat een aantal van deze vrouwen naar Frankrijk, waar anoniem bevallen wel mogelijk is. Eén derde van de vrouwen die in Rijsel bevallen is afkomstig uit ons land. In Duinkerke ligt dat aantal nog hoger.

 

Volgens vzw Moeders voor Moeders werden in België sedert september 2000 dertien vondelingen dood aangetroffen.

 

Het gebrek aan een mogelijkheid  om in België discreet te bevallen, verhoogt de kans op het te vondeling leggen, omdat niet alle betrokkenen de reflex hebben om naar Frankrijk te gaan. Daarenboven is anoniem bevallen in Frankrijk voorwerp van heel wat kritiek.

 

De Franse wetgeving: anoniem bevallen, erg bekritiseerd

 

Zelfs na een wijziging van de Franse wet blijft de anonieme bevallig bestaan, waardoor het recht van de geboortemoeder om anoniem te blijven, op een absolute wijze blijft primeren op het recht van het afstandskind om zijn geboortefamilie of gegevens daarover te krijgen. Indien de geboorteouders dat wensen kunnen ze nog steeds elke vrijgave van inlichtingen weigeren aan het afstandskind.  Afstandskinderen voelen zich gediscrimineerd omdat ze het recht niet hebben op hun geboortefamilie te kennen, en niet op de hoogte kunnen geraken van een risico op erfelijke aandoeningen.

 

Discrete bevalling: een evenwichtig alternatief voor anoniem bevallen, maar een regeringsinitiatief blijft uit

 

In België wensen de X-kinderen (afstandskinderen van anonieme bevallingen in Frankrijk), de Federatie van Erkende Vlaamse Adoptiediensten, de Nederlandstalige Vrouwenraad en andere vrouwenorganisaties al geruime tijd een wettelijke regeling voor de discrete bevallingen. Ze steunen daarbij onder andere op een advies van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek van 1998. De ‘discrete bevalling’ duidt op een wettelijke regeling die het belang van de afstandsmoeder en het belang van het afstandskind zoveel mogelijk verzoent, er een evenwicht tussen zoekt.

 

In december 2005 dienden sp.a–Kamerleden Magda De Meyer en Karin Jiroflée een voorstel van resolutie in om discrete bevallingen in ons land mogelijk te maken. In regeringskringen werd positief gereageerd en het kwam zelfs tot een oriëntatienota, maar tot op heden blijft een wetsontwerp uit.

 

Magda De Meyer en Guy Swennen dienen vandaag een wetsvoorstel in om nog deze legislatuur een wet gestemd te krijgen die discrete bevalling in ons land mogelijk maakt, en zullen er maximaal voor gaan. Dit kan toch niet langer blijven wachten.

 

Het wetsvoorstel  De Meyer - Swennen

 

a. Wijziging basisbepalingen van het Burgerlijk Wetboek: geboorte-aangfite bij een centraal register, de identiteit van de moeder kan niet worden vrijgegeven zonder haar toestemming

 

Het wetsvoorstel voorziet in de aanpassing van drie artikelen van ons Burgerlijk Wetboek, waardoor het mogelijk wordt dat indien een moeder haar identiteit niet wenst prijs te geven, de geboorte moet worden aangegeven bij een centraal register. De administratie van het centraal register van de discrete bevallingen moet de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente, op wiens grondgebied het kind werd geboren, op de hoogte brengen. De afstammingsgegevens of de identiteit  van de moeder mag niet worden vrijgegeven zonder de toestemming van de moeder. De Koning (de regering) bepaalt de verdere modaliteiten. Bij discrete bevalling worden de gegevens van de moeder dus niet opgenomen in de geboorteakte maar wel in het centraal register van de discrete bevallingen.

 

De sp.a–volksvertegenwoordigers Magda De Meyer en Guy Swennen beperkten zich in hun wetsvoorstel tot deze basisbepalingen, zodat er nog deze legislatuur een wet kan gestemd worden. Cruciaal daarbij is dus, het weze herhaald, dat de identiteit van de moeder zonder haar toestemming nooit kan vrijgegeven worden. Wat is anders de ‘meerwaarde‘ van discreet bevallen, als de identiteit van de moeder sowieso zou vrijgegeven worden?

 

b. De krachtlijnen voor de praktische toepassing van het wetsvoorstel

 

In de toelichting van het wetsvoorstel De Meyer-Swennen worden de krachtlijnen voor de verdere praktische toepassing verduidelijkt:

 

-          het centraal register van de discrete bevallingen bevat per moeder twee lijsten:

 

I.                   De afstammingslijst, met de identiteit van de moeder. Als het kind de leeftijd van zestien jaar heeft kan het een verzoek doen aan de Commissie van het Centraal Register om die identiteit te vernemen. Dit middels tussenkomst van door de regering aan te wijzen professionele begeleidingsdiensten. De Commissie doet vervolgens een bemiddelingspoging om de instemming van de moeder te bekomen. Bij gebrek aan toestemming van de moeder worden de gegevens niet verstrekt, zoals in de nieuw voorgestelde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek aldus uitdrukkelijk is bepaald.

II.                 De lijst met niet-identificeerbare gegevens. Deze lijst bevat algemene informatie over de moeder (fysische kenmerken, profielschets, eventuele persoonlijke boodschap van de moeder of de ouders, alle noodzakelijke erfelijke gegevens, eventueel de redenen waarom en de omstandigheden waarin afstand gedaan werd, en zo verder). Deze lijst kan het kind inkijken via een professionele begeleidingsdienst vanaf de leeftijd van 16 jaar. Op elke leeftijd van het kind kunnen de wettelijke voogden al inzage vragen.

 

-          De afstandsmoeders krijgen een degelijke begeleiding met een bedenktijd van vier maanden na de bevalling. De regering wijst deze begeleidingsdiensten aan, waar de afstandskinderen ook steeds terecht kunnen voor alle nodige ondersteuning.

 

-          De bepalingen van het wetsvoorstel en de krachtlijnen in de toelichting gelden gebeurlijk ook voor de ‘afstandsvaders‘.

 

Voor meer info:

 

Magda De Meyer à 03/771.25.11
home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief